Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai
Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai

Privatumo ir slapukų naudojimo politika

Privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Politika) reglamentuoja, kaip advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai (toliau – Kontora) vykdo asmens duomenų tvarkymą, bei nustato Kontoros interneto svetainės http://dmsp.lt veikimo sąlygas.  

 

Duomenų valdytojas: advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai, buveinės adresas: A. Smetonos g. 4-2, Vilnius, LT-01115.

 

Kontoros renkami ir naudojami asmens duomenys tvarkomi Kontoros advokatų, advokatų padėjėjų, teisininkų, apskaitos paslaugas teikiančių asmenų, teikiančių Kontorai paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartis, atsižvelgiant teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą ir tikslą.

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

 

Asmens duomenis tvarkome šiais teisėtais pagrindais:

  • Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
  • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdytos Kontorai taikomos teisinės prievolės;
  • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Kontoros interesų.

 

Asmens duomenų tvarkymas su teisinių paslaugų teikimu susijusiais tikslais

Kontora tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą teisinių paslaugų sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį:

asmenį tiesiogiai identifikuojančius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, kitas asmens identifikavimo numeris; kontaktinius duomenis: gyvenamosios ar buvimo vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; duomenis, kuriuos mums pateikiate prieš sudarant, sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį; kitus duomenis, įskaitant trečiųjų asmenų duomenis, kuriuos gauname naudodamiesi profesinėmis teisėmis ir vykdydami profesines pareigas.

 

Kontora tvarko asmens duomenis ir kitais teisėtais tikslais:

  • tvarkant buhalterinius dokumentus atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo, apskaitos taisyklių, kitų Kontorai taikomų prievolių laikymosi tikslu, tiek, kiek būtina teisėtam tikslui užtikrinti;
  • sudarant sutartis, kurios nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu, jose esančių asmens duomenų tvarkymo tikslas yra atitinkamų sutarčių tinkamas vykdymas;
  • sutarčių (darbo / teisinių paslaugų) sudarymo, vykdymo, apskaitos bei advokato ar Kontoros, kaip darbdavio / darbo vietos suteikėjo pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu;
  • Kontora taip pat vykdo duomenų tvarkymą savo Facebook paskyroje „Advokatų kontora Drakšas, Mekionis ir partneriai“, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis;
  • Kontoros lankytojų, darbuotojų ir nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomo turto apsaugos užtikrinimo tikslu: vykdomas vaizdo stebėjimas (be garso) ir tvarkomi vaizdo stebėjimo duomenys – Jūsų, patenkančio į vaizdo stebėjimo lauką, asmens duomenys (filmuotas asmens atvaizdas, transporto priemonės valstybinis numeris ir kiti duomenys, pagal kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę). Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu.

 

Slapukų naudojimas Kontoros interneto svetainėje http://dmsp.lt

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote interneto svetainėje ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą. Jums pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys, tinklapyje praleistas laikas ir pan.

 

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis Kontoros interneto svetaine, naudojame šiuos slapukus:

Pavadinimas

Paskirtis

Tvarkymo trukmė

cookie_notice_accepted_ratiolegis

Sutikimo priimti slapukus rinkinys. Išsaugo jūsų slapukų parinktis (kad nebereikėtų vėl jūsų klausti)

2 mėn.

_ga

Vartotojams atskirti. Kliento ID.

2 metai

_gid

Vartotojams atskirti. Atsitiktinai sugeneruotas ID

24 val.

_gat

Naudojamas išsiunčiamų užklausų kiekio ribojimui.

1 min.

Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, juos galite rasti naudojamos naršyklės parinkčių meniu: 

Daugiau informacijos https://www.allaboutcookies.org/

Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.

 

Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Kontora įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, apimties. Gautus asmens duomenis saugojame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Lietuvos advokatūros veiklos taisyklėmis. Jūsų asmens duomenys nėra saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina aukščiau nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises, taip pat esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

 

Su teisinių paslaugų teikimu susijusiais tikslais asmens duomenis Kontora tvarko 5 metus po teisinių paslaugų teikimo sutarties su klientu galiojimo pabaigos.

Buhalterinės apskaitos tikslais Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis 10 metų.

Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų.

 

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Kontora, vykdydama Jūsų pavedimą, teisinių paslaugų teikimo sutartį, gali perduoti Jūsų asmens duomenis teisinių paslaugų suteikimo tikslu: teismui, antstoliui, valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, specialistams, kurie pasitelkiami teisinių paslaugų teikimo procese, pvz. ekspertams, vertintojams, auditoriams ir pan., mediatoriams, tretiesiems asmenims prieš kuriuos klientas yra atstovaujamas ir jų atstovams, kitiems asmenis, priklausomai nuo teikiamų teisinių paslaugų teikimo sutarties tikslų.

 

Kontora gali perduoti duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų, esant vienai šių sąlygų: Jūs aiškiai sutikote su siūlomu duomenų perdavimu po to, kai buvote informuotas apie galimus tokių perdavimų pavojus; duomenų perdavimas yra būtinas Jūsų ir Kontoros sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms, kurių imtasi Jūsų prašymu, įgyvendinti; duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta Jūsų interesais sudaroma Kontoros ir kito fizinio ar juridinio asmens sutartis; duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų apsaugoti gyvybiniai Jūsų interesai, jeigu Jūs dėl fizinių ar teisinių priežasčių negalite duoti sutikimo.

 

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su Kontoros tvarkomais Jūsų duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, tokiam laikotarpiui nustatyti.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Kontora ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad Kontora ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; asmens duomenys tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje, nustatytos teisinės prievolės;

Teisė į apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad Kontora apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Kontora gali patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; Kontorai nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Kontoros teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Teisė nesutikti. Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Kontoros arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni. Kontora nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai Kontora pagrindžia, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis arba remiantis Jūsų sutikimu arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Kontorai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu el. paštu info@dmsp.lt arba atvykę į Kontorą arba siųsdami paštu adresu: A. Smetonos g. 4-2, Vilnius, LT-01115, Lietuva. 

 

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų inspekciją, kurios kontaktai yra pasiekiami šiuo adresu: https://vdai.lrv.lt  

 

Siekiant rasti tinkamą problemos sprendimą, prieš teikiant oficialų skundą rekomenduojame susisiekti su mumis el. paštu info@dmsp.lt.

 

Politikos keitimas

Kontora turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Kontoros interneto svetainėje dienos.